แบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน ()


# รายการสอบถาม ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่พึงพอใจ
1 ความสวยงามน่าใช้งาน
2 ความสะดวกในการใช้งาน
3 ความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล
4 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
ยกเลิก